sobota, 9 grudnia 2023 |  imieniny obchodzi: Aneta, Leokadia, Wiesław

Informacja o Gminie
Urz±d Miasta i Gminy
Rada Miasta i Gminy
Inwestycje
Gospodarka i Rolnictwo
Kultura i Edukacja
Sport , Turystyka, Zabytki
Informacje i ogłoszenia
Gospodarka odpadami
Wiedza i kompetencje - przepustk± do sukcesu
 


 
Le¶nictwo

Gmina Prochowice charakteryzuje sie znacznym zalesieniem. Lasy i grunty lene

stanowi± 32,11 % powierzchni gminy, to jest 3295 ha.

Tereny lene s± obszarami cennymi pod względem florystycznym, ekologicznym i krajobrazowym. Skupia się w nich większo¶ć chronionych i rzadkich gatunków rolin, występuj±cych na terenie gminy.

Największe skupiska lasów występuj± wzdłuż doliny rzeki Odry oraz w centrum i na północy gminy. Dominuj±cym gatunkiem drzewa jest sosna. Licznie występuj± równie: brzoza, d±b, grab i olsza.

Powierzchnie lene w centralnej czę¶ci gminy zajmuj± bory mieszane, w drzewostanie których występuje równorzędny udział gatunków szpilkowych z dominuj±c± sosn± zwyczajn± oraz gatunków liciastych z dominuj±cym dębem szypułkowym oraz domieszk± klonu zwyczajnego i dębu bezszypułkowego.

Wród krzewów dominuje leszczyna pospolita, jarzębina pospolita i dziki bez koralowy.

Lasy położone wzdłuż doliny Odry tworz± kompleks zespołów lenych uwarunkowanych miedzy innymi czynnikami hydrologicznymi, charakterystycznymi dla dolin wielkich rzek. Lasy te zwi±zane s± z zalewami wodami rzecznymi, wodami stagnuj±cymi oraz płyn±cymi. Nadodrzański kompleks leny tworz± głównie lasy liciaste. S± to: łęgi, grady i olsy. Drzewostan tworz±: olsza czarna, jesion wyniosły, wierzba i topola czarna. Obszar ten cechuje znaczna różnorodno¶ć siedliskowa oraz bogactwo form rolinnych i zwierzęcych. S± to jedne z najbogatszych typów lasów Europy. Lasy iglaste i mieszane porastaj± zbocza doliny Odry i przylegaj±ce do niej wysoczyzny.

W zdecydowanej większo¶ci bo 3286 ha lasów zlokalizowanych na terenie gminy należy do Skarbu Państwa i s± administrowane przez nadle¶nictwo w Legnicy. W obrębie le¶nym Prochowice funkcjonuj± 3 le¶nictwa: w Mierzowicach, Rogowie i Motyczynie.

Pozostałe lasy należ± do Gminy Prochowice ( 22 ha ) i wła¶cicieli prywatnych (37 ha).

 

 
«« wstecz
drukuj wy¶lij ten link
  
on line: 1 odwiedzin: 4230156
CIEKAWE LINKI|
admin@prochowice.pl © Prochowice 2008 - 2023. Wszystkie Prawa zastrzeżone