sobota, 9 grudnia 2023 |  imieniny obchodzi: Aneta, Leokadia, Wiesław

Informacja o Gminie
Urząd Miasta i Gminy
Rada Miasta i Gminy
Inwestycje
Gospodarka i Rolnictwo
Kultura i Edukacja
Sport , Turystyka, Zabytki
Informacje i ogłoszenia
Gospodarka odpadami
Wiedza i kompetencje - przepustką do sukcesu
 


 
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy, mogą na podstawie zapisów art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr  256, poz. 2572 z późn. zmianami) otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Zgodnie z §3a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 1996 r. Nr 60, poz. 278 z późn. zmianami), o zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie Gminy Czernica, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Wójta Gminy Czernica, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika.

Wzór zawiadomienia o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem

Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy (w przypadku wniosków składanych po 01.09.2012 r. – w terminie 3 miesięcy od zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, o którym mowa w art. 70b ust. 1 pkt 2 ww. ustawy) .

Wymagane dokumenty:

1.    Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika (wzór wniosku składanego),

2.    kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje  do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę o pracę,

3.    dokument potwierdzający zatrudnienie osoby prowadzącej  szkolenie w imieniu pracodawcy,

4.    kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego,

5.    kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,

6.    kopię odpowiednio dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu, o którym mowa w art. 70b ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu

7.    zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

8.    dokument potwierdzający status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek,

9.    formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

10.    zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie

 

Uwaga!!!

Dofinansowanie to pomoc de minimis

W art. 70b ust. 11 u.s.o. dodana została nowa regulacja, która dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników nakazuje traktować jako pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dn. 15.12.2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5). Przepisów ten obowiązuje od 01.09.2012 r.

Wzory dokumentów:

1)      formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

2)      oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.


Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika oraz zasady waloryzacji ustalone są w art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256. poz. 2572 z późn. zm.).  

Zmiany w wysokości dofinansowania obrazuje zamieszczona niżej tabela.

 

Okres/tryb nauki

Wysokość dofinansowania

Nauka zawodu o okresie kształcenia trwającym 24 miesiące

4587 zł

(wypłacane na mocy przepisów przejściowych do 31.12.2014 r.)

Nauka zawodu o okresie kształcenia trwającym 36 miesięcy

8081 zł

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy

254zł
(za każdy pełny miesiąc kształcenia)  

 

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej.

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego – załatwienie sprawy wymagającej postępowania oraz postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.


Informacji i wyjaśnień w sprawie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników udziela Barbara Rosiak – podinspektor ds. oświaty, tel. 76 8584342 wew. 21, e-mail: b.rosiak@prochowice.com

 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link
  
on line: 1 odwiedzin: 4230117
CIEKAWE LINKI|
admin@prochowice.pl © Prochowice 2008 - 2023. Wszystkie Prawa zastrzeżone